نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
Management ( ۱۶۳ )
مدیریت ( ۱۶۳ )
Administration ( ۱۵۳ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
رسا ( ۸۶ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
ایمیدرو ( ۵۲۸۸ )
نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۵۲۸۸ )
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۵۲۸۸ رکورد از ۹۶۷۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
عنوان :نگرش سیستمی به نام و نشان تجاری
شماره راهنما :‏‫HD۶۹‭‬‭/ت۷ن۸ ۱۳۸۹‬
پدیدآور :تفرشی مطلق، علیرضا
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۹.‬
ناشر :مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
2.
کتاب
عنوان :مبانی اقتصاد خرد
شماره راهنما :‏‫‭HB۱۸۰‭/م۲ ۱۳۸۸‬
پدیدآور :دانشگاه علم و صنعت ایران. مرکز انتشارات
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۸.‬
ناشر :دانشگاه علم و صنعت ایران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
3.
کتاب
عنوان :سنجش و بهبود محیط کسب و کار
شماره راهنما :‏‫‭HD۳۸۵۶‭/م۹س۹ ۱۳۸۷‬
پدیدآور :میدری، احمد
تاریخ نشر :‏‫۱۳۸۷.‬
ناشر :سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
4.
کتاب
عنوان :اخلاق در تجارت الکترونیکی
شماره راهنما :‏‫‭‬‭HF۵۳۸۷‏‫‭‭/‮الف‬۳ ۱۳۸۸
پدیدآور :موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی‏‫. گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۸.‬
ناشر :موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی‬
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
5.
کتاب
عنوان :م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
شماره راهنما :‏‫‬‭‬‭‬‭LB۱۷۷۵‏‫‬‭‬‭‭/ش‌۷م‌۹ ۱۳۹۰
پدیدآور :ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
تاریخ نشر :‏‫‏، ۱۳۹۰.‬
ناشر :س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
6.
کتاب
عنوان :م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌
شماره راهنما :‏‫‬‮‭LB۱۰۲۸/۳‏‫‬‮‭/ف۴م۲ ۱۳۹۰
پدیدآور :ف‍ردان‍ش‌،ه‍اش‍م‌
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۰.‮‬
ناشر :س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
7.
کتاب
عنوان :راه‍ب‍رده‍ا و ف‍ن‍ون‌ طراح‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌
شماره راهنما :‏‫‬‭LB۱۰۲۸/۳۸‏‫‬‭‭/ل‌۵ر۲ ۱۳۸۶
پدیدآور :ل‍ش‍ی‍ن‌، س‍ی‍ن‍ت‍ی‍ا
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۶.‏‬
ناشر :س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
8.
کتاب
عنوان :ف‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌
شماره راهنما :‏‫‬‭‭LB۱۰۴۹‏‫‬‭‭/‮ال‍ف‌‬۸ف‌۹ ۱۳۸۷
پدیدآور :ان‍ی‍س‌، ل‍ی‍ن‍دا ف‍ری‍ل‌
تاریخ نشر :‏‫،‏ ۱۳۸۷.‬
ناشر :م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌‬
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
9.
کتاب
عنوان :نظریه علمی چیست
شماره راهنما :‏‫‭‬‭‭Q۱۷۵‬‏‫‭‬‭‭/ب۹ن۶ ۱۳۸۷‬
پدیدآور :بن-آری، ‏‫ام.‬
تاریخ نشر :‏‫‏، ۱۳۸۷.‬‬
ناشر :مازیار
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
10.
کتاب
عنوان :روش تحلیل محتوا
شماره راهنما :‏‫‬‭P۹۳‏‫‬‭‬‭/م۳ر۹ ۱۳۸۹
پدیدآور :محمدی مهر، غلامرضا
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۹.‬
ناشر :گنجینه علوم انسانی: دانش‌نگار
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
11.
کتاب
عنوان :درآمدی بر روش پژوهش
شماره راهنما :‏‫Q۱۸۰/۵۵‭/م۸د۴ ۱۳۹۰‬
پدیدآور :مومن زاده، مرتضی
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۰.‬
ناشر :پیام روز
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
12.
کتاب
عنوان :هنر تحقیق علمی
شماره راهنما :‏‫Q۱۸۰‭/ب۹ه۴ ۱۳۸۶‬
پدیدآور :بوریج، ویلیام ایان بیردمور
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۶.‬
ناشر :مازیار
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
13.
کتاب
عنوان :آیین نگارش و ویرایش مکاتبات اداری
شماره راهنما :‏‫‭‬‭HF۵۷۲۱‏‫‬‭/م۳آ۹ ۱۳۸۷
پدیدآور :م‍ح‍س‍ن‍ی‌، اح‍م‍د
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۷.‬
ناشر :مرندیز
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
14.
کتاب
عنوان :زب‍ان‌ و ن‍گ‍ارش‌ ف‍ارس‍ی‌
شماره راهنما :‏‫‭‬‭PIR۲۸۳۹‏‫‭‭/ز۲ ۱۳۸۵
پدیدآور :‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۵.‬‬
ناشر :س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
15.
کتاب
عنوان :سنجش علم، فناوری و نوآوری
شماره راهنما :‏‫QA۱۷۲/۵‭‬‭/ن۹س۹ ۱۳۸۸‬
پدیدآور :نوروزی چاکلی، عبدالرضا
تاریخ نشر :۱۳۸۸.
ناشر :مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
16.
کتاب
عنوان :سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران
شماره راهنما :‏‫‬‮‭LA۱۳۵۳‏‫‬‭/ف۴س۴ ۱۳۸۸
پدیدآور :ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۸.‮‬
ناشر :رسا
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
17.
کتاب
عنوان :بنیادهای نخبه‌پرور ایران و جهان ( مجموعه مقالات )
شماره راهنما :‏‫‬‮‭HS۳۵‏‫‬‮‭/م۸ب۹ ۱۳۸۷
پدیدآور :م‍وس‍وی‌ م‍وح‍دی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۷.‬
ناشر :امیرکبیر
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
18.
کتاب
عنوان :مدیریت تحقیق و توسعه (R & D)
شماره راهنما :‏‫‭‬‭T۱۷۵/۵‏‫‭/ف۴م۴ ۱۳۸۶
پدیدآور :ف‍دائ‍ی‌م‍ن‍ش‌، ام‍ی‍د
تاریخ نشر :‏‫ ، ۱۳۸۶.‬
ناشر :دفتر پژوهش‌های فرهنگی
نوع ماده :کتاب
کتاب[Book]
مرکز :ایمیدرو
19.
کتاب
عنوان :ارزیابی تأثیر پروژه
شماره راهنما :‏‫‬‮‭HD۷۵/۹‏‫‭/ر۹‮الف‬۴ ۱۳۸۷
پدیدآور :روچ، ‏‫کریس ج.آر.‬
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۷.‬
ناشر :اختران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
20.
کتاب
عنوان :خلاصه‌ی کتاب سازمان‌ها (سیستم‌های طبیعی، عقلایی، باز)
شماره راهنما :‏‫‬‭HM۷۸۶‏‫‭/‮الف‬۵س۲ ۱۳۸۷
پدیدآور :اس‍ک‍ات‌، دبلیو. ری‍چ‍ارد
تاریخ نشر :‏‫۱۳۸۷. ‬
ناشر :سائسی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :ایمیدرو
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو